Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları

Yarışma Hakkında

TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları kapsamında Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları düzenlenmektedir.

Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları Ülkemizin bilim temelli bilgi ve teknoloji üretimi ile Milli Teknoloji Hamlesine ve bunun için ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynaklarının gelişimi süreçlerine katkı sağlamak amacıyla tasarlanan bu programın hedefi, üniversitelerde öğrenim görmekte olan ön lisans ve lisans öğrencilerini, projeler yoluyla araştırma yapmaya teşvik etmek amacıyla her yıl düzenlenmektedir.

TEKNOFEST 2021 yarışma detayları ve başvuruları önümüzdeki günlerde ilan edilecektir.


Açıklama Tarih

S: Yarışma kategorileri nelerdir?
C: Yarışmanın dokuz ana kategorisi bulunmaktadır bunlar;
 •    Akıllı Şehirler ve Ulaşım
 •    Bilgi ve İletişim Teknolojileri
 •    Eğitim
 •    Gıda ve Tarım
 •    Makine İmalatı ve Otomotiv
 •    Sağlık
 •    Savunma, Uzay ve Havacılık
 •    Enerji ve Çevre
 •    Sosyal Yenilikçilik ve Girişimcilik


S: Süreç nasıl işler? 
C: Yarışma kapsamında başvurular, 18 Şubat – 16 Mart 2020 tarihleri arasında https://e-bideb.tubitak.gov.tr adresinden çevrimiçi olarak yapılır. Başvuru yapabilmek için öğrenciler ve varsa danışmanın ARBİS’e kayıtlı olması gerekir. (Bkz. https://arbis.tubitak.gov.tr)
Başvuru sonrasında ön inceleme, bilimsel değerlendirme, bölge sergileri ve final sergisinden oluşan değerlendirme süreci başlar. Bölge ve final sergilerinde başarılı bulunan öğrencilere ve danışmanlarına para ödülü verilir.


S: Başvuru ve yarışma tarihleri nedir?
C:  Başvuru Tarihleri:   18 Şubat – 16 Mart 2020 (Başvuruların son gününde sistem 17.30’da kapanır.)          
      Bölge Yarışmaları: 17-20 Ağustos 2020
      Final Yarışması:  22-27 Eylül 2020


S: Kimler başvurabilir? 
C: 1. Yarışmaya, başvuru sırasında Türkiye’de ve KKTC’de öğrenim gören ön lisans veya lisans öğrencileri katılabilir.
    2. Yarışmaya bireysel olarak veya en fazla üç öğrenciden oluşan takımlar halinde başvuru yapılabilir. Başvuru, takım temsilcisi tarafından takım adına yapılır. Takım üyeleri ve varsa danışman bilgisi başvuru sahibi tarafından başvuruya eklenir.
    3. Üçten fazla kişi tarafından hazırlanan projelerde, proje sahiplerinin ortak kararıyla takım üyeleri arasından üç kişi seçilerek takım temsilcisi tarafından başvuru yapılabilir. Bu durumda takım dışında kalanların hak talebinde bulunmayacaklarını taahhüt eden muvafakatnamelerinin başvuru sistemine yüklenmesi zorunludur.
   4. Başvuruda ismi bulunan bütün öğrencilerin ortak başvuru yapması gerekmektedir. Aynı proje ile birden fazla başvuru yapılamaz.
   5. Bir öğrenci birden fazla başvuruda yer alamaz. Başvurunun bireysel veya takım halinde yapılması bu koşulu değiştirmez.
   6. Projeler akademik veya özel sektör danışmanı eşliğinde hazırlanabilir. Bir başvuruda en fazla bir danışman bulunabilir. Bununla birlikte projede danışman bulunması zorunlu değildir.
   7. Projeler, 2020 yılı Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları Proje Rehberine göre hazırlanır.
   8. Yarışmaya mevcut ticarileşmiş bir ürünle başvurulamaz. Projeler, özgün iş fikri veya uygulama veya var olan bir uygulamanın geliştirilmiş/genişletilmiş kullanımı amaçlarına yönelik hazırlanmalıdır.
   9. Proje raporu, özeti ve varsa video kaydında proje başvurusunda bulunan öğrencinin/lerin isimlerini veya üniversitelerini/fakültelerini çağrıştıracak, ortaya çıkaracak her türlü kişisel ve kurumsal bilgi (ad, adres vb.) ve görsellere (amblem, arma, fotoğraf vb.) yer verilemez. Aksi durumda proje yarışmadan elenir.
Yukarıdaki koşulların başvuruda yer alan tüm öğrenciler tarafından sağlanması zorunludur. Yarışmanın herhangi bir aşamasında veya yarışma tamamlandıktan sonra koşulları sağlamadığı kurum tarafından tespit edilen başvurular yarışmadan elenir, verilen ödüller geri alınır.


S: Başvuru formları nelerdir, nasıl olmalıdır?
C: Aşağıda yer alan belgelerin çevrimiçi başvuru sırasında sisteme yüklenmesi gerekir.
 1. Öğrenci/lerin başvuru tarihleri (18 Şubat – 16 Mart 2020) içinde alınmış resmi nitelikli (imzalı veya barkotlu) öğrenci belgesi (e-devlet üzerinden alınan ve program bilgilerini içeren barkotlu öğrenci belgeleri de kabul edilir.)
 2. Proje için gerekli olması halinde Etik Kurul/Yasal İzin/Özel İzin Belgesi
 3. Üçten fazla öğrenci tarafından hazırlanan projelerde, başvuruda isimleri yer almayan kişilere ait muvafakatnameler,
 4. TÜBİTAK tarafından belirlenen proje rehberine göre hazırlanmış Proje Raporu,
Bu belgeler dışında kalan projeye ait belgeler (resim, çizim, anket, yazılım vb.) sistemde diğer belgeler bölümüne eklenir.
Varsa projeye ait video kaydı (boyutu 10 MB’ı geçmeyen ve FLV formatında) sisteme eklenebilir. Video eklenmesi zorunlu değildir.
Yukarıdaki belgelerin başvuru sırasında çevrimiçi olarak yüklenmesi yeterlidir. Kargo ile evrak gönderilmesine gerek bulunmamaktadır. Başvuru tarihleri içerisinde, çevrimiçi başvuru yapıldıktan sonra onayı kaldırılıp tekrar onaylanmadan bırakılan projeler değerlendirmeye alınmaz.
Eksik, hatalı veya yanlış bilgi veya belge ile başvuru yapılması veya değerlendirme kriterlerinde ve çağrı metninde 4.2.1.de belirtilen Etik İhlal Gerekçeleri maddesinde belirtilen durumlarının tespiti halinde başvurular yarışmadan elenir, verilen ödüller geri alınır.


S: Değerlendirmeler nasıl yapılıyor?
C:  Birinci Aşama Değerlendirmesi (Ön İnceleme)
Çevrimiçi olarak alınan başvurular, ilk olarak Bölge Koordinatörlükleri tarafından incelenir, eksik ve/veya hatalı belge ile yapılan başvurular yarışmadan elenir.
       İkinci Aşama Değerlendirmesi
Birinci aşamayı geçen projeler, alanında uzman bilim insanları tarafından değerlendirilir ve başarılı bulunan projeler, Bölge Koordinatörlükleri tarafından bölge yarışmalarına davet edilir.
       Üçüncü Aşama Değerlendirmesi (Bölge Yarışmaları)
İkinci aşama değerlendirmesinde başarılı bulunan projeler Adana, Ankara, Bursa, Erzurum, İstanbul-Asya, İstanbul-Avrupa, İzmir, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun ve Van olmak üzere 12 bölge merkezinde sergilenir. Bölge yarışmaları, Bölge Koordinatörlükleri tarafından yürütülür.
Bölge yarışmalarında projeler, akademisyenlerden oluşan jüri tarafından mülakat yoluyla değerlendirilir. Mülakat sırasında proje sahibi öğrencilerin sunum yapmaları beklenir. Başarılı bulunan projelere Birincilik, İkincilik ve Üçüncülük ödülleri verilir. Bölge Birincileri Final Yarışmasına davet edilir. Ödül alan öğrencilere para ödülü ve başarı belgesi, danışmanlara para ödülü verilir. Bölge yarışmalarına davet edilen öğrencilerin yol giderleri belirlenen rayiç bedeller üzerinden karşılanır, konaklama ve yemek hizmetleri ise TÜBİTAK tarafından belirlenen tesislerde sağlanır.
TÜBİTAK’ın gerekli görmesi halinde bölge yarışmaları yapılmayabilir.
        Final Yarışması
Final yarışmasında projeler, akademisyenlerden oluşan jüri tarafından mülakat yoluyla değerlendirilir. Mülakat sırasında proje sahibi öğrencilerin sunum yapmaları beklenir. Başarılı bulunan projelere Birincilik, İkincilik, Üçüncülük ve Teşvik ödülleri verilir. Derece alan öğrencilere para ödülü ve başarı belgesi, danışmanlara para ödülü verilir. Final yarışmasına davet edilen öğrencilerin yol giderleri belirlenen rayiç bedeller üzerinden karşılanır, konaklama ve yemek hizmetleri ise TÜBİTAK tarafından belirlenen tesislerde sağlanır.
 
Bölge ve final yarışmalarına davet edilen öğrencilerin aşağıdaki hususlara dikkat etmesi gerekmektedir:
İki veya üç öğrencinin yer aldığı projelerin bölge ve final yarışmalarına davet edilmeleri durumunda, yarışma ve sunumda tüm öğrencilerin bulunması zorunludur. Zorunlu durumlarda katılım sağlanamaması halinde öğrencilerin projede bulunan diğer başvuru sahiplerine muvafakatname vermeleri gerekir,  aksi halde proje yarışmadan elenir.
Ticari bir değeri olduğu düşünülen projeler için yarışmadan önce TÜBİTAK’ın patent desteklerinin incelenmesi ve www.turkpatent.gov.tr adresinden patent başvurusunda bulunulması önerilir.
Proje başvurularının değerlendirmesi,  akademisyenler tarafından objektif olarak yapılır. Jüri kararı kesindir ve değerlendirme sonucuna yargı yolu dışında itiraz kabul edilmez.


S: Değerlendirme kriterleri nelerdir?    
C: •    Özgünlük / Yenilikçilik
     •    Yöntem ve Süreç
     •    Uygulanabilirlik ve/veya Kullanılabilirlik
     •    Katma Değer ve/veya Yaygın Etki

Değerlendirme kriterlerinin ağırlıkları eşittir.
Aşağıda belirtilen etik ihlal gerekçelerinden herhangi birinin tespiti halinde proje elenir, verilen ödül geri alınır.
Etik İhlal Gerekçeleri
•    Projenin başvuru sahibi ve varsa muvafakatname veren öğrenci/ler tarafından gerçekleştirilmemiş olması,
•    Yararlanılan kaynakların belirtilmemesi, intihal yapılması,
•    Bireylerin temel hak ve özgürlüklerine müdahale edilmesi,
•    Bireylere fiziksel veya ruhsal zarar verilmesi,
•    Proje kapsamında yürütülen çalışmaların halk sağlığı ve güvenliği için risk teşkil ettiğinin/edeceğinin anlaşılması, (özellikle radyoaktif maddeler, tehlikeli deney setleri, toksik ve kanserojen vb. maddeler ihtiva eden projeler)
•    Projede kullanılan/toplanan kişisel bilgilerin paylaşılması,
•    Kurumlarda yapılacak çalışmalarda gerekli olduğu halde kurum yetkililerinden izin alınmaması.


S:  Ödüller nelerdir, neye göre verilir?
C: Detaylı bilgilendirme https://www.tubitak.gov.tr/tr/yarismalar/oncelikli-alanlarda-universite-ogrencileri-proje-yarismasi adresinde paylaşılmıştır.

S: Raporlamalar ile ilgili genel bir bilgi verir misiniz?
C: Gerekli açıklamalar https://www.tubitak.gov.tr/tr/yarismalar/oncelikli-alanlarda-universite-ogrencileri-proje-yarismasi adresinde paylaşılmıştır.

S: Teknoloji yarışmasına başvuru yaptığımda, destek talebine de başvuru yapmış oluyor muyum, destekler hakkında bilgi verebilir misiniz ?

C: Hayır. Yarışmaya başvurmak ile, başvurduğu yarışma ile alakalı olarak destek talebinde bulunmak birbirinden farklı şeylerdir. Takımların destek talepleri rapor yükleme esnasında açılacak olan sayfa üzerinden alınacaktır. Gerçekleştirilen destek başvuruları, ilgili yarışmanın Danışma ve Değerlendirme Kurulu tarafından değerlendirmeye tabi tutulacak ve uygun görülen takımlara destek verilecektir. Destek başvurusunda bulunmak, kesin olarak destek alınacağı manasına gelmemektedir. Maddi destek başvurularından sonra destek almaya hak kazanan takımlardan IBAN NO istenecek ve destek miktarı hesaplara yatırılacaktır. Maddi destek almaya hak kazanan takımlara eşit miktarda destek sağlanması söz konusu değildir. Destek miktarları ve alınacak malzemelerin değerlendirilmesinin ardından bir üst limit belirlenecektir. Takımların talep listeleri ve raporları değerlendirilerek verilecek maddi destek miktarı belirlenecektir.

S: KYK'da konaklama ve ulaşım formunda kayıtlı olmayan kişiler ücreti ödenerek kalabilecek mi?
C: Formda kayıtlı olmayan kişiler ücret ödese dahi KYK'da kalamayacaktır.


S: Konaklamayı kendi imkanlarımızla gerçekleştirebilir miyiz?
C: Hayır, teknofest bünyesinde bulunan herkes belirlenen yerlerde kalmak zorundadır.

S: Ulaşım güzergahımızı kendimiz belirleyebiliyor muyuz?
C: ilgili form süreleri dolduktan sonra yarışmacılar aranarak bilet bilgileri ve çeşidi hakkında bilgilendirme yapılacaktır, ulaşım bizim belirlediğimiz güzergah üzerinden olacaktır.


S:Yarismaya kendi aracimizla gelmek istersek maddi destek saglanma durumu soz konusu olabilir mi ?
C:Ulasim destegi sadece bilet olarak saglanmaktadir. Ek olarak yakit vs. destekler saglanmayacaktir.

Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları

2020

Derece Takım Adı
1. ( Akıllı Şehirler ve Ulaşım ) BİLGİSAYARLI GÖRÜ VE DERİN ÖĞRENME MODELLERİ KULLANILARAK RADYOMETRİK GÖRÜNTÜLEME TEKNOLOJİSİ İLE KAÇAK EŞYA, SİLAH VE CANLI BOMBA TESPİTİ
1. ( Bilgi ve İletişim Teknolojileri ) SON ENDÜSTRİ DEVRİMİ ÖNCESİ ÜRETİLEN MAKİNELERİNDEN KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA PROGRAMLARI İÇİN VERİ TOPLANMASI VE ENTEGRASYONU
1. ( Eğitim ) PIC-TALK: GÖRME ENGELLİ BİREYLERİN EĞİTİMLERİ İÇİN AÇIK KAYNAK DONANIM PROTOTİPLERİNİN GELİŞTİRİLİP ENTEGRE BİR DİJİTAL PLATFORMUN OLUŞTURULMASI
1. ( Enerji ve Çevre ) FORMİK ASİT İLE HİDROJEN ENERJİSİ GELECEĞİ: YENİLENEBİLİR KİMYASAL HİDROJEN DEPOLAMA SİSTEMİ
1. ( Enerji ve Çevre ) MAKİNE ÖĞRENMESİ TEMELLİ DÜŞÜK MALİYETLİ KİŞİ SAYISI VE İNSAN SİRKÜLASYON ÖLÇÜM CİHAZI GELİŞTİRİLMESİ VE İKLİMLENDİRME VE AYDINLATMA FAALİYETLERİNİN OPTİMİZASYONUNUN SAĞLANMASI
1. ( Gıda ve Tarım ) SMAGRI: AKILLI TARIMA YÖNELİK DİJİTAL OLGUNLUK DEĞERLENDİRME MODELİ
1. ( Gıda ve Tarım ) TAM OTONOM İNSANSIZ HAVA ARACI İLE ARAZİ BİLGİ SİSTEMİ
1. ( Makine İmalatı ve Otomotiv ) HİBRİT (MİKRO VE NANO) YAPILI İSKELE DOKULAR İÇİN ÇOK FONKSİYONLU ÜRETİM PLATFORMU
1. ( Sağlık ) FONKSİYONEL ELEKTRİKSEL UYARI İLE DÜŞÜK AYAK TANISINA SAHİP BİREYLERİN FİZİK TEDAVİ SÜRECİNİ HIZLANDIRACAK PORTATİF BİR CİHAZIN GELİŞTİRİLMESİ
1. ( Savunma, Uzay ve Havacılık ) PRATİK5000
1. ( Sosyal Yenilikçilik ve Girişimcilik ) VIRTUAL EYES
2. ( Akıllı Şehirler ve Ulaşım ) NESNELERİN İNTERNETİ DESTEKLİ DİNAMİK YEŞİL ARAÇ ROTALAMA PROBLEMİ
2. ( Bilgi ve İletişim Teknolojileri ) STK-AKYS
2. ( Eğitim ) ETKİLEŞİMLİ GEOMETRİK MODEL BLOĞU: "BANT"
2. ( Enerji ve Çevre ) SERALARA ÖZGÜN ENERJİ VERİMLİ YENİLİKÇİ İKLİMLENDİRME SİSTEMİ VE BÜTÜNLEŞİK HAVA DAĞITIM KANALI TASARIMI
2. ( Gıda ve Tarım ) PYRIDAPHENTHION PESTİSTİNİN METAL ELEK BAĞLANTILI ÇİFT ŞIRINGA ESASLI SIVI FAZ MİKROEKSTRAKSİYONU SONRASI GAZ KROMATOGRAFİSİ KÜTLE SPEKTROSKOPİSİ CİHAZINDA ESER SEVİYELERDE TAYİNİ
2. ( Makine İmalatı ve Otomotiv ) ENDÜSTRİYEL UYGULAMALAR İÇİN ÇOK EKSENLİ KOLABORATİF ROBOT
2. ( Sağlık ) SABİT ÜST UZUV DIŞ İSKELET REHABİLİTASYON ROBOTU
2. ( Savunma, Uzay ve Havacılık ) ROBOT KUŞ
2. ( Sosyal Yenilikçilik ve Girişimcilik ) KENDİNİ KORU BİLEKLİĞİ
3. ( Akıllı Şehirler ve Ulaşım ) SÜRÜCÜ TAKİBİ VE GÜVENLİ SÜRÜŞ SİSTEMİ
3. ( Bilgi ve İletişim Teknolojileri ) LİNUX ÇEKİRDEĞİ İLE MOBİL İŞLETİM SİSTEMİ GELİŞTİRİLMESİ
3. ( Eğitim ) ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK 3D TEKNOLOJİSİ VE KAREKOD DESTEKLİ OMURGALI HAYVAN KALPLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI MATERYAL SETİ
3. ( Enerji ve Çevre ) DENİZLERDE PETROL TÜREVİ SIZINTILARININ NEDEN OLDUĞU KİRLİLİĞİ GİDERMEK İÇİN NANOTEKNOLOJİ TEMELLİ BİR ÇÖZÜM: YAĞ-SU AYIRICI YÜZER PLATFORM "VATOZ"
3. ( Gıda ve Tarım ) BACİLLUS TEMELLİ BİYOGÜBRE FORMÜLASYONUNUN HİDROPONİK SİSTEMDE ETKİNLİĞİNİN İNCELENMESİ
3. ( Makine İmalatı ve Otomotiv ) YAPAY ZEKA TABANLI OTONOM SÜRÜŞ
3. ( Sağlık ) GENETİK HASTALIKLARDA YENİ BİR TEDAVİ: YENİLENMİŞ TAŞIYICI RNA
3. ( Savunma, Uzay ve Havacılık ) 40 MM BOMBA ENTEGRE EDİLMİŞ MULTICOPTER PROJESİ
3. ( Sosyal Yenilikçilik ve Girişimcilik ) İŞİTME ENGELLİLER İÇİN YAPAY ZEKA DESTEKLİ SES İŞLEYEN AKILLI GÖZLÜK

2019

Derece Takım Adı
1. GÖRME ZORLUĞU YAŞAYAN BİREYLER İÇİN DERİN ÖĞRENME İLE DETAYLI NESNE TANIYAN MOBİL UYGULAMA
1. VANET AĞININ ROS - GAZEBO İLE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ
1. KODADI47
1. YAPAY ZEKâLI KATI ATIK AYIKLAMA MAKİNESİ
1. ÇEKİRDEKSİZ KURU ÜZÜM KALİTE SINIFLANDIRMASI İÇİN YAPAY GÖRÜ SİSTEMİ
1. TRANSPARAN, İLERİ TEKNOLOJİ CAMI OLARAK Sİ3N4'ÜN GELİŞTİRİLMESİ
1. YAPAY ZEKA DESTEKLİ ÇOKLU DOKUNSAL-GÖRSEL YER DEĞİŞTİRME CİHAZI
1. VOXEE
1. PATLAYICILARLA UZAKTAN MÜCADELE APARATI (PUMAR)
1. ENGELSİZ YAŞAM
2. LİMAN
2. GRAPHQL İÇİN OTOMATİK SORGU ALTYAPISI VE ANLIK SORGU ARACI GELİŞTİRME
2. KARMA GERÇEKLİK DESTEKLİ MESLEKİ EĞİTİM PROJESİ
2. KURU PİRİNADAN YERLİ BİR FUNGUS TÜRÜ İLE KATI ORTAM FERMENTASYONU KULLANILARAK HİDROLİZ ENZİMLERİNİN ÜRETİMİ
2. PİLKART
2. SODYUM SİLİKAT ESASLI AEROJEL TOZ KATKILI YÜKSEK ISI YALITIMI SAĞLAYAN İNCE VE HAFİF KOMPOZİTLERİN OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE KULLANILABİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ
2. GENİŞLEYEBİLİR İNTRAMEDÜLER ÇİVİ
2. HAVA ARAÇLARINDAN ATILAN YANGIN SÖNDÜRME MÜHİMMATI TASARIMI
2. GÖRME ENGELLİLER İÇİN KABARTMA YAZICI
3. ELEKTRİK DAĞITIM SİSTEMLERİNDE BLOKZİNCİRİ TABANLI MAHREMİYET ÇÖZÜMÜ
3. ÖĞRENCİ DEVAM SİSTEMİNİN ZİGBEE PROTOKOLÜ İLE GERÇEKLENMESİ
3. BİR ENJEKTÖR ÜRETİM FABRİKASINDA OEE VERİMLİLİK ARTTIRIMI
3. TARİHİ TABLET İNDEKSLEME SERVİSİ ATİS
3. AMONYAK BORANIN METANOLİZİNDEN HİDROJEN ÜRETİMİ ESNASINDA MANYETİK OLARAK GERİ KAZANILABİLEN MEZOGÖZENEKLİ GRAFİTİK KARBON NİTRÜRE DESTEKLENMİŞ NİKEL-BAKIR ALAŞIM NANOPARÇACIKLARIN YERİNDE SENTEZİ
3. TERMOPLASTİK VE ELASTOMER GERİ DÖNÜŞÜM KIRMA MAKİNASI
3. OTOMATİK NARKOTİK İLAÇ TAKİP SİSTEMİ
3. RADAR SENARYO PLANLAMA SİMÜLATÖRÜ
3. İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI İLE ARAZİ TARAMA VE OTONOM İNİŞ ROTASI HESAPLAMA
3. BLOK ZİNCİRİ TEKNOLOJİSİ İLE SEÇİM VE OYLAMA SİSTEMİ: EVIDENCESVOTING
Teşvik ŞEHİR İÇİ TOPLU TAŞIMADA KULLANILAN AKILLI DOLUM CİHAZLARI ÜZERİNE BİR SİMÜLASYON VE OPTİMİZASYON ÇALIŞMASI
Teşvik FİLO YÖNETİM SİSTEMLERİNDE İSTATİSTİKSEL VE SÜRÜCÜ TABANLI BÜYÜK VERİ ANALİZİ PROJESİ
Teşvik GÖRME ENGELLİ BİREYLERE BRAILLE ALFABESİNİ ÖĞRETEN ELEKTRO MEKANİK EĞİTİM KİTİ VE ANDROID TELEFON UYGULAMASININ GELİŞTİRİLMESİ
Teşvik KİMYAGER
Teşvik ELEPHEAR
Teşvik BİTKİSEL SİSTEMLERDE VERİMİ ARTTIRMAYA YÖNELİK NANOTEKNOLOJİK UYGULAMALAR
Teşvik CAD VERİSİ İLE GERÇEK ÜRETİM PARÇALARININ GÖRÜNTÜ İŞLEME TEMELLİ KARŞILAŞTIRILMASI YOLUYLA ÜRETİM KALİTE KONTROL SİSTEMİ
Teşvik YÜKSEK VERİMLİ, ESNEK İNCE FİLM GAAS GÜNEŞ HÜCRELERİ
Teşvik İŞİTME ENGELLİLER İÇİN ALTERNATİF İLETİŞİM UYGULAMASI: ELLER KONUŞSUN

Yarışmada verilecek olan ödüller aşağıdaki gibidir:Yarışma Başvuru Formu (İleri Kategori) Güncelleniyor

Yarışma Başvuru Formu (Serbest Kategori) Güncelleniyor

Yarışmacılara Sağlanan Olanaklar

 • DENEYAP ŞUBELERİNDE PROJELERİNİ ANLATMA FIRSATI
  Milli teknoloji geliştirme yolunda eğitim gören genç nesillere geliştirdiğiniz projeleri anlatma ve onlara ilham olma fırsatı sağlanmaktadır.
   

 • MALZEME DESTEĞİ İLE PROJELERİNİ HAYATA GEÇİRME FIRSATI
  Binlerce gencin projesine destek olmak için ön eleme aşamasını geçen takımlara toplamda 4 Milyon TL'nin üzerinde malzeme desteği sağlanmaktadır.
   
 • ULAŞIM / KONAKLAMA DESTEĞİ
  Finalist takımlara TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları için ulaşım/konaklama desteği sağlanmaktadır.
   
 • ÖDÜLLER
  TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları`nda  yarışıp dereceye girmeye hak kazanan takımlara 3 Milyon TL'nin üzerinde ödüller beklemektedir.

 • EĞİTİM KAMPI PROGRAMI
  Yürütücü kurum ve danışma kurulu üyelerinin katılımıyla finalist takımlara, projelerini destekleyecek eğitim programları düzenlenecektir.
   
 • SORU-CEVAP TOPLANTILARI
  Yürütücü kurum ve danışma kurulu üyelerinin katılımıyla yarışmacılara projeleri, yarışma süreci, değerlendirme kriterleri ve süreci hakkında danışma kuruluna sorular yönlendirebildiği fikir alış-verişleri yapılabilen toplantılar planlanacaktır.

 • STAJ İMKÂNI
  Türkiye’nin önde gelen teknoloji kurumlarında staj imkanları sağlanacaktır.
   
 • ULUSLARARASI YARIŞMALARA YÖNLENDİRME VE DESTEK PROGRAMLARI
  Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı tarafından yürütülen Teknolojinin Milli Takımları Destek Programı kapsamında takımlara uluslararası yarışmalardan haberdar etme, gerekli malzeme desteğini sağlamaktan ve ulaşım/ konaklama destekleri sağlanacaktır.

 • FİRMALARI TANIMA FIRSATI
  Türkiye’deki önde gelen teknoloji firmalarına Teknik Geziler düzenleyerek orada yapılan çalışmaları yerinde inceleme fırsatı sağlanmaktadır.
   
 • NETWORK KAZANIMI
  Teknik gezilerde ve birçok firmaya ev sahipliği yapan TEKNOFEST’te her alanda uzman kişileri tanıma fırsatı sağlanmaktadır.
   
 • FİRMALARDA İŞ VE MESLEK YAŞAMI HAKKINDA BİLGİ SAHİBİ OLMAK
  Teknik gezilerde iş ve meslek yaşamı hakkında uzman mühendisler ile birebir tanışma fırsatı ve sorular sorma imkanı sağlanmaktadır.
   
 • MOTİVASYON VE İLGİ ARTTIRMA
  Teknik gezilerde, teknoloji firmalarında çalışmış bilgi ve deneyime sahip kişilerden birebir tecrübelerini anlatma ve motivasyon arttırma fırsatı sağlanmaktadır.


   

Teknofest Teknoloji Yarışmaları Başvuru Rehberi Yayınlandı!

TEKNOFEST 2021 İstanbul'da 35 farklı kategorideki Teknoloji Yarışmaları Başvuru adımlarını inceleyiniz. TEKNOFEST 2021 İstanbul'da yarışma hakkını elde etmek için SON BAŞVURU TARİHİ 28 ŞUBAT!

Detaylar

Teknofest 2021 Teknoloji Yarışmaları Başvuruları Başladı!

TEKNOFEST 2021 İstanbul'da 35 farklı kategorideki Teknoloji Yarışmaları düzenlenecektir. TEKNOFEST 2021 İstanbul'da yarışma hakkını elde etmek için SON BAŞVURU TARİHİ 28 ŞUBAT!

Detaylar

2021 Yılı Milli Teknoloji Burs Programı Başvuruları Başladı!

Milli Teknoloji Burs Programı ile sen de #MilliTeknolojiHamlesi'nin bir parçası olmaya var mısın? Gönüllü Burs Programı ve Eğitmen Mentor Burs Programı için başvurular başladı. 

Detaylar

Teknofest 2020 Teknoloji Yarışmaları Enler ödülleri Açıklandı!

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Teknoloji yarışmalarında finale kalarak yarışan bütün takımlarımızı tebrik ederiz.

Detaylar

2242 üniversite öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları Final Sonuçları Açıklandı!

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali 2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışması'nda finale kalarak yarışan bütün takımlarımızı tebrik ederiz.

Detaylar