KVKK Aydınlatma Metni

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU GEREĞİNCE AYDINLATMA METNİ 

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen ve Türkiye’nin milli teknolojilerini geliştirmeyi hedefleyen ilk ve tek festivaldir.

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST ; (“TEKNOFEST” olarak ifade edilecektir) tarafından kişisel verilerinizin hangi kapsamda işlenebileceği aşağıda açıklanmıştır. Kişisel veri sahipleri ise, kişisel verileri aşağıda belirtilen amaçlar dahilinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan böyle “KVK Kanunu” olarak ifade edilecektir) ve TEKNOFEST’in tabi olduğu sair mevzuat hükümleri gereğince kişisel verileri toplanan, işlenen ve aktarılan kişilerdir.

TEKNOFEST, kişisel verilerin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermektedir. Bu bilinçle kişisel verisi işlenen kişilerin kişisel verilerini aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

1- Veri Sorumlusu Hakkında
Kişisel verileriniz, KVK Kanunu kapsamında TEKNOFEST tarafından işlenebilecektir. KVK Kanunu kapsamında TEKNOFEST, veri sorumlusu olarak kabul edilmektedir.
Bu kapsamda TEKNOFEST tarafından başta kişi veri gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen Kanun ve Yönetmelikler gereğince, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önleme, hukuka aykırı olarak erişilmesini önleme ve muhafazasını sağlama amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik tüm teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

2- Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları
Kişisel verileriniz, TEKNOFEST tarafından sağlanan olanaklar ve yarışmalar faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Onay ve/veya imzanızla tanzim edilen işlemlere ilişkin tüm yarışma şartnameleri/bilgilendirme formları ve sair belgelerle, başvuru sürecinde istenen bilgileri ile birlikte, TEKNOFEST Yarışmalar  birimleri ve bölümleri, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir.
Ayrıca, TEKNOFEST hizmetlerini kullanmak amacıyla çağrı merkezlerimizi veya internet sayfamızı kullandığınızda, TEKNOFEST düzenlediği yarışmalar, soru cevap toplantıları, eğitim, seminer veya organizasyonlara katıldığınızda kişisel verileriniz işlenebilecektir.
Toplanan kişisel verileriniz, KVK Kanunu tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, TEKNOFEST tarafından aşağıda yer alan amaçlarla işlenebilmektedir:

I. TEKNOFEST, düzenlediği yarışmalar, soru cevap toplantıları, eğitim, seminer veya organizasyonlara başta olmak üzere, ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülükleri çerçevesinde, kanun kapsamındaki söz konusu amaç ve yasal yükümlülüklerini yerine getirebilmek amacı ile teknoloji yarışmalarına bireysel veya takım olarak  başvuru takımların verileri, TEKNOFEST kişisel verilerini ve yarışmalar ve diğer organizasyon faaliyetleri ile uğraşan TEKNOFEST bünyelerinde çalışan gerçek kişi personellerinin kişisel verilerini yarışmaya başvuru yapan takım/kişilerden talep etmekte ve işlemektedir.
İşbu kişisel veriler TEKNOFEST’e katılım sağlayacak yarışmacılar ve ziyaretçiler katlılım giriş ve çıkışların gerçekleştirildiği turnikelerden veya belirlenen giriş ve geçiş işlemlerimin sağlanabilmesi ve muafiyet bilgilerinin hesaplanması amacıyla tüzel kişi firmaların paylaşımı ile basılı kağıt veya dijital yöntemlerle elde edilmek amacıyla kullanılmaktadır.

II. TEKNOFEST, yarışmaların başvuru süreçlerinde başvuru kaydının oluşturulması ve bireysel veya takım olarak başvuru yapan kişilerin kaydını almak ile yarışma sürecinde rapor aşamalarını belirtmek, eleme ve finale kalma, sağlanan olanaklar hakkında bilgi verme, teknik geziler hakkında bilgi vermek, soru cevap toplantıları hakkında bilgi vermek, eğitim kamp programları hakkında bilgi vermek, Türkiye Teknoloji TakımI Vakfı (T3 Vakfı) faaliyet alanlarında gösterdiği çalışmaların duyurusunu yapmak amaçlı iletişim kurmak ve yarışma sırasında kişinin nitelikleri ve deneyimleri ile yarışmaya katılım sağlanabilmesi yarışma başvurusu yapan gerçek kişilerden kişisel verilerini talep etmekte ve işlemektedir. İşbu kişisel veriler, başvuru yapan kişilerin kendi açık rızaları ile TEKNOFEST ve T3 Vakfı TEKNOFEST Yarışmalar Koordinatörlüğü Biriminin e-posta adresine veya TEKNOFEST’in web sitesinde yer alan başvuru sistemi tüm yarışmalar başvuru formu vasıtasıyla yollamaları, yarışama aşamaları esnasında açık rızaları ile sorulan soruları yanıtlamaları ya da ilan yayınlama ve duyuru çalışmaları için sosyal medya, saha çalışmaları, vb elektronik posta gönderme programlarının (gmail, mailchimp, gibi) sunduğu olanakları görüntüleme yöntemleri ile elde edilmektedir.

III. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı’nın amacı; yetenekli gençlerin ve her yaş grubundan insanların teknoloji geliştirilmesi süreçlerine katılmalarını sağlamak; stratejik önemi, yüksek katma değeri ya da küresel rekabet koşulları gereğince milli ve özgün olarak üretilmesi öncelikli olan ürün, sistem ve bileşenlerin üretilmesine dönük girişim, araştırma-geliştirme, proje ve faaliyetleri yapmak ve desteklemek; yetenekli gençleri tespit etmek ve eğitmek; teknoloji alanında girişimcilik kültürünün gelişmesine ve bütün bu alanlarda yapılacak bilimsel çalışmalara katkıda bulunmaktır.

Vakıf bu hedef doğrultusunda iki ana alanda projeler yürütmektedir. Potansiyel sahibi ortaokul, lise ve üniversite gençlerine yönelik teknik eğitimler ve atölye çalışmaları ile proje yarışmaları ve hekatonlara yönelik takımların kurulması ve desteklenmesi vakfın ana faaliyet alanını teşkil etmektedir. Diğer faaliyet  alanlarından birisi ise, Türkiye’ye katma değer sağlayacak teknoloji girişimlerine kuluçka ve hızlandırma merkezlerinde lojistik, teknik ve danışmanlık destekleri, girişim sermayeleri ve melek yatırım ağları yoluyla sermaye destekleri sağlanmasına yönelik çalışmalar oluşturmaktadır.

IV TEKNOFEST, Teknoloji Yarışmaları alanında faaliyet göstermek isteyen bireysel,takım vb. gerçek kişilerden kişisel verilerini söz konusu yarışma sürecinde faaliyet göstermek isteyen adaylar ile iletişim kurabilmek, faaliyet göstermek isteyen tüm yarışmacıların gerekli donanıma sahip olup olmadıklarını test ve tespit etmek amacıyla talep etmekte ve işlemektedir. İşbu kişisel veriler https://www.teknofest.org alan adlı online platform üzerinden (başvuru formuna bağlı kys sisteminden) kişisel veri sahiplerinin açık rızaları doğrultusunda hazırlamış oldukları başvuru formu yöntemi ile elde edilmektedir.

V TEKNOFEST, düzenleyici kuruluşlar, paydaşlar ve yarışma yürütücü kurumları ile festival ve organizasyon programları ve diğer programları kapsamında, programa başvuran kişi,takım kişisel verilerini kendileri ile iletişime geçebilmek ve programa başvuruda bulunanlar için  kriterlere uygun olup olmadığını test etmek ve tespit etmek amacı ile talep etmekte ve işlemektedir. İşbu kişisel veriler www.teknofest.org alan adlı web sitesi online platform üzerinden kişisel veri sahiplerinin açık rızaları doğrultusunda hazırlamış oldukları başvuru formu yöntemi ile elde edilmektedir. İşbu kişisel veriler, KVK Kanunu’nda  belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak, belirlenen programlar kapsamında, TEKNOFEST'in başvuru yapan girişimciler arasından uygun göreceği girişimciyi değerlendirmek ve bu kapsamda uygun gördüğü hibeyi ödemesinin sağlanması amacıyla KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerine uygun olmak suretiyle aktarılmaktadır.

VI. TEKNOFEST'in faaliyet gösterdiği yerleşkesine her ne sebeple olursa olsun gelen tüm ziyaretçilerin kişisel verileri TEKNOFEST’in faaliyet gösterdiği yerleşkenin güvenliğinin sağlanması, 5202 sayılı Savunma Sanayii Güvenliği Kanunu, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve ilgili mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacı ile talep edilmekte ve işlenmektedir. Söz konusu kişisel veriler, plaka bilgisi, kimlik bilgisi üzerinden ve güvenlik kamera görüntüsü yöntemleri ile elde edilmektedir.

VII TEKNOFEST organizasyonu inşaat, mekanik, tadilat, altyapı, bakım, onarım gibi mühendislik hizmetleri kapsamında 3. kişi kurum ve kuruluşlarla imzalamış olduğu sözleşmeler kapsamında iş yaptırdığı yüklenici ve alt yüklenicilerden iş sağlığı ve güvenliği kanunu ve ilgili yönetmelikler kapsamındaki söz konusu yükümlülüklerini yerine getirebilmek, yüklenici ve alt yüklenicilerin işlerini ifa ettikleri esnada sigortalı çalışıp çalışmadıklarını tespit ve kontrol etmek amacıyla kişisel verilerini talep etmekte ve işlemektedir. İşbu kişisel veriler imzalanan sözleşmeler kapsamında ihale dosyası ve hak ediş dosyasından elde edilmektedir.

3- İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
TEKNOFEST tarafından toplanan kişisel verileriniz; KVK Kanunu’nda belirtilen kişisel veri işleme şartlarından kanunlarda öngörme, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi ve sözleşmenin ifası hukuki sebepleri kapsamında ve işbu dokümanda belirtilmiş amaçlarla sınırlı olarak, TEKNOFEST; yürütücü kurumları, paydaşları,, akademik paydaşlarına, TEKNOFEST yetkilileri, Hukuken bilgi almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşları ve Hukuken yetkili özel hukuk / kamu hukuk tüzel kişilerine aktarabilicektir. Teknoloji yarışmaları kapsamında her yarışmayı düzenleyen, yarışma süreçleri, organizasyon süreçlerini yürüten yarışma yürütücüsü kurumlar ile yarışmalara başvuru yapmış takım, üyelerin tüm kişisel verileri bu kapsamda aktarılabilir.

TEKNOFEST  yarışmalar ve organizasyon hizmetlerinden faydalanmanız için gerekli çalışmaların ilgili iş birimleri tarafından yapılması, TEKNOFEST ve TEKNOFEST ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (TEKNOFEST tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, TEKNOFEST ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, hukuki uyum süreci, mali işler v.b.), TEKNOFEST'in ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, TEKNOFEST insan kaynakları politikalarının yürütülmesi ile TEKNOFEST, faaliyet gösteren firma çalışanlarının kişisel verilerini T.C Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na ve TEKNOFEST paydaşlarına aktarmaktadır. Aynı zamanda üniversitelerin girişimcilik ve yenilikçilik performanslarına göre sıralandığı “Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi” dahilinde Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kuruluna KVK Kanununun ilgili maddelerine uygun olarak paylaşımda bulunmaktadır.

4- Kişisel Verilerinizi Toplamamızın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Nedir?
Kişisel verileriniz; sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda hizmetlerimizin sunulabilmesi ve bu kapsamda TEKNOFEST'in sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile elde edilmektedir.

Bu yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz, KVK Kanunu tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVK Kanunu’nda belirtilen kişisel veri işleme şartlarından kanunlarda öngörme, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi ve sözleşmenin ifası hukuki sebepleri ve bu metnin (2) ve (3) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla  işlenebilmektedir.

5- İlgili kişi  Olarak KVK Kanununun 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız Nelerdir?
Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin KVK Kanununun  11. maddesi uyarıca sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir;
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• KVK Kanununun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; www.teknofest.org internet adresinde yer alan Veri Sahibi Başvuru Formu’ nu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını ‘Ortamahalle Topkapı Maltepe Caddesi Canayakın Sitesi A blok No 6 34040 Bayrampaşa / İstanbul, TÜRKİYE’ adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu TEKNOFEST [email protected] adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

TEKNOFEST, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Başvurular Türkçe yapılmalıdır. Başvurularda, ad, soyadı ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası/kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası ve talep konusu bulunması zorunludur.

Kişisel verisi işlenen ilgili kişinin sahip olduğu ve yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda; talep ettiği hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiği konunun şahsı ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor ise bu konuda özel olarak yetkili olması ve yetkisini belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğini tevsik edici belgeleri eklenmesi gerekmektedir.

KVKK kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla bildiririz.
Saygılarımızla,

TEKNOFEST 
Festival Koordinatörü İletişim Bilgileri
E-Posta:[email protected]
Telefon:+90 212 501 94 34
Adres: Ortamahalle Topkapı Maltepe Caddesi Canayakın Sitesi A blok No 6 34040 Bayrampaşa / İstanbul